Whistleblowing - Vnitřní oznamovací systém

O co se jedná?

Ústav dbá na svoji dobrou pověst, a proto klade důraz na čestné, zákonné, etické a transparentní jednání jak uvnitř ve vztahu mezi zaměstnanci, tak vůči pacientům, obchodním partnerům a jiným osobám. Ústav umožní fyzickým osobám oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.


Oznámit můžete podezření na jednání, které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň
100 000 Kč,
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatele, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany životního prostředí, zadávání veřejných zakázek, ochrany bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí, ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie. Podrobněji příloha č. 1 vnitřní směrnice ústavu D_042, jejíž znění naleznete ZDE.


Kdo může být oznamovatelem?

Kdokoliv, kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zaměstnanec, zájemce o práci, dodavatel, pacient) dozvěděl o protiprávním jednání. 

Kdo je osoba odpovědná za objektivní posouzení, vyřešení oznámení a jeho případné předání dalším odpovědným osobám a orgánům?

MUDr. Lenka Tylová


Jak mám oznámení podat?

Písemně: Zasláním poštou na adresu: Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, příspěvková organizace, Dr. Karla Farského 267, 512 11 Vysoké nad Jizerou. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „Neotvírat – whistleblowing“.

Elektronicky: na e-mailové adrese whistleblowing@ruka-kosmetika.cz   
Vzor oznámení naleznete ZDE.
Pokud si přejete podání telefonické nebo ústní, kontaktujte řešitele na tel. č. 481 350 911 (přes ústřednu) v pracovní dny v době 9–11 hodin. 
Chcete-li, můžete oznámení podat anonymně, neuvádějte své identifikační ani jiné údaje, které by mohly přispět k vaší identifikaci.
Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti najdete ZDE (klikněte).

A co když jsem spokojen?

Jste-li naopak spokojeni, můžete stejným způsobem poslat i pochvalu či ocenění konkrétní osoby, oddělení, ambulance, nebo ústavu.

Jak je oznamovatel chráněn?

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání je zaručena směrnicí EU č. 2019/1937 a zákonem č. 171/2023 Sb. z nich vychází i vnitřní oznamovací systém jako bezpečný postup pro přijímání a šetření oznámení.

Děkujeme za důvěru. Vedení ústavu.